Voorwaarden

voor het gebruik van JaartaakPlanner

Gebruiksvoorwaarden JaartaakPlanner.nl

 1. Definities
  1. Leverancier: Axilium Onderwijs B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7559 ST) Hengelo aan de Jan Tinbergenstraat 222.
  2. Afnemer: de gebruiker die de Programmatuur afneemt van Leverancier.
  3. Concurrent Users: de gebruikers die gelijktijdig gebruikmaken van de Programmatuur.
  4. Documentatie: de gebruikershandleiding van de Programmatuur die is opgesteld door Leverancier en die raadpleegbaar is vanuit de Programmatuur.
  5. Fout: een gebrek in de Programmatuur dat ertoe leidt dat de Programmatuur niet voldoet aan de Overeenkomst.
  6. Interoperabiliteit: het vermogen van de Programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of computerprogrammatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
  7. Vergoeding: de vergoeding die Licentienemer voor het gebruik van de Programmatuur alsmede voor support aan Leverancier moet voldoen.
  8. Nieuwe Versie: een opvolgende versie van de Programmatuur met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.
  9. Programmatuur: de applicatie “JaartaakPlanner” zoals beschreven in artikel 3 van deze overeenkomst.
 1. Voorwaarden en toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer. Afwijkingen en aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
  2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 1. Programmatuur, levering
  1. De Programmatuur bestaat uit een online tool genaamd “JaartaakPlanner”, die tot doel heeft het maken van normjaartaken.
  2. De (leverings-)verplichting van Leverancier beperkt zich tot het beschikbaar stellen van een of meer gebruikersaccount(s) aan Afnemer.
  3. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de Programmatuur aan te passen. In voorkomend geval zal zij de Afnemer hiervan vooraf op de hoogte brengen.
  4. Leverancier verleent Afnemer een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de Programmatuur, welke licentie door Afnemer wordt aanvaard. Afnemer is gerechtigd de Programmatuur te gebruiken middels het overeengekomen aantal Concurrent Users. Per Concurrent User kan door Afnemer in JaartaakPlanner een account worden aangemaakt.
  5. Het is Afnemer voor de duur van de overeenkomst toegestaan de Programmatuur te laden, in beeld te brengen of uit te voeren voor zover dit overeenstemt met het met de Programmatuur beoogde gebruik.
  6. De licentie van afnemer kent onder meer de volgende beperkingen:
   1. Het is Afnemer niet toegestaan de Programmatuur in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken.
   2. Het is Afnemer niet toegestaan de Programmatuur te wijzigen/aan te passen.
   3. Het is Afnemer niet toegestaan de broncode van de programmatuur, bijvoorbeeld door middel van reverse engineering, te reconstrueren.
  7. Back-up: Dagelijks wordt een back‐up gemaakt van de door de gebruiker ingevoerde data. Deze data wordt opgeslagen in een beveiligd datacenter en bij leverancier.
  8. Leverancier is gerechtigd te onderzoeken of Afnemer de Programmatuur gebruikt op een wijze die overeenstemt met de onderhavige voorwaarden. Afnemer verplicht zich aan een dergelijke audit mee te werken en Leverancier daartoe toegang tot zijn bedrijf te verschaffen.
 1. Prijs en betaling, demoversie
  1. Voor het gebruik van de Programmatuur brengt Leverancier aan Afnemer een vergoeding in rekening conform de actuele prijslijst die Leverancier op haar website publiceert. Leverancier is gerechtigd de hoogte van de maandelijkse vergoeding periodiek te wijzigen en zal een dergelijke wijziging ten minste 1 maand voor het ingaan van die wijziging per e-mail aan Afnemer kenbaar maken.
  2. Facturatie door Leverancier vindt maandelijks vooraf plaats door middel van automatische incasso. Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt is Leverancier, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen en/of wettelijke rente en incassokosten bij Afnemer in rekening te brengen.
  3. Leverancier heeft de mogelijkheid aan Afnemer een tijdelijke demoversie van de Programmatuur in gebruik te geven, zonder dat Afnemer hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Ook in geval van een demoversie gelden deze voorwaarden onverkort.
 1. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
  1. Indien Leverancier dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Afnemer Leverancier desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan haar verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
  2. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.
  3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Leverancier verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Afnemer. Afnemer staat er jegens Leverancier voor in dat de inhoud, he gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welken hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
  4. Indien Leverancier op grond van deze voorwaarden gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal Leverancier hiervoor zorg dragen. Leverancier staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
  5. Leverancier is gerechtigd Afnemer toegangs-, identificatie- of logincodes toe te wijzen. Leverancier is gerechtigd dergelijke toegewezen codes te wijzigen. Afnemer behandelt deze codes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde medewerkers kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
 1. Intellectuele eigendom, overdracht rechten
  1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Programmatuur berusten bij Leverancier. De Programmatuur blijft te allen tijde eigendom van Leverancier.
  2. Het is Afnemer niet toegestaan de rechten en plichten uit de overeenkomst tussen haar en Leverancier aan een derde over te dragen of te verpanden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Dit beding geldt als een overdrachtsverbod/verpandingsverbod met goederenrechtelijke werking.
  3. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier.
  4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 1. Duur, beëindiging, opzegging
  1. De overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
  2. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  3. Leverancier is voorts bevoegd de overeenkomst met afnemer met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden, zonder dat hierdoor enige vorm van schadeplichtigheid jegens Afnemer ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
   1. Het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, Afnemer vraagt surséance van betaling aan of doet een verzoek tot toetreding tot de WSNP.
   2. Afnemer voldoet niet aan haar verplichtingen op grond van de overeenkomst.
   3. Afnemer is in verzuim m.b.t. haar betalingsverplichting aan Leverancier.
   4. De onderneming van Afnemer wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige anderen hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de maandelijkse vergoeding voorde dienstverlening van Leverancier aan Afnemer in het concrete geval (excl. BTW).
  2. De aansprakelijkheid van Leverancier door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan € 15.000,–.
  3. Enige aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur en schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
  4. Tenzij nakoming door Leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts nadat Afnemer Leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij ene redelijke termijn voor nakoming is gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 1. Rechts- en forumkeuze
  1. Alle overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  2. Voor alle geschillen die direct of indirect verband houdende met deze overeenkomst, is bij uitsluiting de rechter van het arrondissement Overijssel, zittingsplaats Almelo, bevoegd.